Kas ir profesionālā pilnveide?

No Profesionālās izglītības likuma

 

Viens no Profesionālās izglītības likuma uzdevumiem ir nodrošināt Latvijas profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas salīdzināmību ar ārvalstīs iegūstamo profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju, radot iespējas izglītojamajiem turpināt izglītību ārvalstīs un konkurēt starptautiskajā darba tirgū.

 

"profesionālā kompetence — profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo zināšanu, prasmju un atbildības kopums noteiktā darba situācijā;"

 

"profesionālā pilnveide — profesionālās izglītības īpašs veids, kas personām neatkarīgi no vecuma un iepriekšējās izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dod iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes."

 

"Valsts atzīts profesionālās izglītības dokuments apliecina noteiktas profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas ieguvi. Valsts atzītu profesionālās izglītības dokumentu izsniedz izglītojamajam, kurš apguvis akreditētu profesionālās izglītības programmu un nokārtojis profesionālās kvalifikācijas un citus valsts profesionālās izglītības standartā noteiktos noslēguma pārbaudījumus."

 

No Izglītības likuma

 

"izglītības programmas akreditācija — tiesību iegūšana izglītības iestādei vai citai šajā likumā noteiktai institūcijai izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi. Akreditācijas gaitā vērtē attiecīgās izglītības programmas īstenošanas kvalitāti;"

 

"profesionālā izglītība — praktiska un teorētiska sagatavošanās darbībai noteiktā profesijā, profesionālās kvalifikācijas ieguvei un profesionālās kompetences pilnveidei;"

 

"Valsts atzītu izglītības dokumentu izsniedz izglītojamajam, kas ir ieguvis akreditētai izglītības programmai atbilstošu izglītību."

 

"Lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu, pamatojoties uz Akadēmiskās informācijas centra izziņu, pieņem:

1) studiju turpināšanai — augstskola, kurā izglītības dokumenta īpašnieks vēlas turpināt studijas. Augstskola var veikt papildu ekspertīzi un noteikt papildu prasības;

2) pieņemšanai darbā profesijās, kurās profesionālā darbība vai tai nepieciešamā izglītība nav reglamentēta likumos, kā arī citos normatīvajos aktos, — darba devējs;

3) profesionālās darbības veikšanai profesijās, kurās profesionālā darbība vai tai nepieciešamā izglītība ir reglamentēta likumos, kā arī citos normatīvajos aktos, — šajos likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās institūcijas;

4) izglītības turpināšanai pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē — Izglītības un zinātnes ministrija.

(5) Akadēmiskās informācijas centrs ir Izglītības un zinātnes ministrijas dibināta institūcija, kas pilda ārvalstīs izsniegtu izglītības dokumentu un akadēmiskos grādus apliecinošu dokumentu ekspertīzi un citas ar izglītības dokumentu atzīšanu un starptautisko informācijas apmaiņu saistītas funkcijas."

 

No Nacionālās izglītības iespēju datu bāzes

 

Profesionālās pilnveides kursi

Šajā grupā apkopotas visas pieaugušiem paredzētās izglītības iespējas, kuras piedāvā profesionālās izglītības iestādes, pieaugušo izglītības iestādes, augstskolas un koledžas. Atšķirībā no iepriekšējās grupas, šajās programmās nevar iegūt valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju.

Izglītības programmas veids

Kods
skat piez.

Iegūstamais izglītības dokuments

Izglītības dokumenta paraugi

Profesionālās pilnveides izglītība (ar valsts izglītības dokumentu)

20P; 30P

Profesionālās pilnveides izglītības apliecība

Apliecība

Sekmju izraksts

Pedagogu profesionālā pilnveide - A programmas

nav

IZM apstiprināta apliecība vai sertifikāts

Apliecība

 

Pedagogu profesionālā pilnveide - B programmas

nav

IZM apstiprināta apliecība vai sertifikāts

Sertifikāts

Profesionālā izaugsme un personīgā attīstība (pieaugušo neformālā izglītība)

nav

Apliecība vai sertifikāts (nav valsts izglītības dokuments)

Nav noteikta parauga 

Informācija par profesionālās pilnveides dokumentu veidiem un to paraugiem sagatavota saskaņā ar 29.11.2005. MK noteikumiem Nr.902 "Kārtība, kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti"

Informācija par pedagogu profesionālās pilnveides izglītības dokumentu veidiem un to paraugiem sagatavota saskaņā ar 28.11.2014. MK noteikumiem Nr.431 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību"

 

 

No Nacionālās izglītības iespēju datu bāzes (NIID.LV)

 

 

Par izglītības atzīšanu.
Lēmumu par Latvijas izglītības dokumentu atzīšanu pieņem to valstu kompetentās iestādes, kurās dokumentus grib izmantot. Ja ar Latvijā iegūtu izglītību vēlas strādāt ārzemēs un darba devējs prasa apstiprinājumu, ka iegūtā izglītība tiek atzīta attiecīgajā valstī, tad var vērsties attiecīgās valsts nacionālajā diplomatzīšanas informācijas centrā ENIC/NARIC (par Eiropas institūcijām: http://www.enic-naric.net/europe-and-north-america.aspx). Plašāku informāciju par Latvijas izglītības dokumentu atzīšana citās valstīs varat skatīt Akadēmiskās informācijas centra mājas lapā: http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/latvijas-izglitibas-dokumentu-atzisana-citas-valstis.

 

 

No Akadēmiskās informācijas centra

 

Latvijas izglītības dokumentu atzīšana citās valstīs

Kas pieņem lēmumu par Latvijas izglītības dokumentu atzīšanu citās valstīs?

 

Lēmumu par Latvijas izglītības dokumentu atzīšanu pieņem to valstu kompetentās iestādes, kurās dokumentus grib izmantot.

 

Kur iegūt informāciju par akadēmiskās atzīšanas procedūru citās valstīs?

 

Informāciju par ārvalstu (tai skaitā Latvijas) izglītības dokumentu akadēmisko atzīšanu citās valstīs Jūs varat iegūt konkrētās valsts nacionālajā diplomatzīšanas informācijas centrā ENIC/NARIC.

 

Valstīs, kurās nav ENIC/NARIC, informāciju parasti var iegūt tās Izglītības ministrijā.

 

Kur iegūt informāciju par Latvijā iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu citā Eiropas Savienības dalībvalstī?

 

Latvijā iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana ir nepieciešama tad, ja konkrētā profesija uzņemošajā valstī ir reglamentēta (arī tad, ja tā nav reglamentēta Latvijā). Eiropas Savienības reglamentēto profesiju saraksts un to kompetentās institūcijas ir pieejams Eiropas Komisijas reglamentēto profesiju datu bāzē. Informācija šajā datu bāzē var būt nepilnīga, tāpēc ieteicams kontaktēties arī ar konkrētās valsts informācijas centru. Informācijas centri sniedz informāciju arī par atzīšanas procedūru un lēmumu pieņemošajām institūcijām konkrētajā valstī.

 

Kas Latvijā izsniedz dokumentus profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs

Papildu izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem ārvalstu atbildīgās iestādes var prasīt arī, piemēram, darba pieredzi vai profesionālo pārkāpumu neesamību pierādošus dokumentus. Ministru Kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumi Nr.128 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību" nosaka Latvijas institūcijas, kas izdod dokumentus par personas tiesībām darboties konkrētā profesijā, par darba pieredzi, par disciplinārpārkāpumiem, par administratīvajiem un kriminālsodiem, par bankrota neesamību. Saskaņā ar šiem noteikumiem Akadēmiskās informācijas centrs izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo izziņu, kas apliecina profesionālo pieredzi un tiesības darboties nereglamentētajās profesijās Latvijas Republikā, kā arī apliecina personas izglītības dokumenta statusu Latvijas Republikā. Pirms pieprasīt kādu no minētajām izziņām ir nepieciešams pārliecināties uzņemošajā iestāde, ka šāda izziņa patiešām ir nepieciešama, jo dažādu valstu un dažādu iestāžu prakse mēdz atšķirties.

 

 SIA "DIALOGS AB" MĀCĪBU CENTRS

Murjāņu iela 1A, Rīga

www.dialogs-ab.lv

t. 67432343, mob.t. 27766277

info@dialogs-ab.lv