Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds. Informācijas avots - Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapa


 

PROJEKTU VADĪTĀJS


Kods: 2414 03

 

Darba saturs:
Projektu vadītājs izstrādā projekta priekšlikumu, nosakot projekta mērķi (piemēram, izgatavot profesiju aprakstu katalogu profesionālās orientācijas mērķiem, izstrādāt un realizēt bērnu rotaļu laukuma projektu), projektam nepieciešamo laiku, atsevišķo posmu izpildes termiņus, izmaksas un iespējamos riskus. Viņš organizē projekta realizētāju grupu, nodrošina projektā iesaistīto sadarbību un projekta sekmīgu realizāciju. Nepieciešamības gadījumā viņš plāno projekta publicitāti. 

Pirms projekta uzsākšanas projektu vadītājs veic projekta finansiālo analīzi, lai noteiktu iespējamos ieguvumus vai zaudējumus no tā, kā arī analizē projekta riskus (izvērtē tā vājos posmus, kas varētu apdraudēt kādu projekta posmu vai visu projektu, piemēram, inflācijas (cenu kāpuma) dēļ vairs nevarēs iegādāties nepieciešamos materiālus par projektam atvēlētajiem finansu resursiem). Lai varētu uzsākt projekta īstenošanu, viņš organizē projekta komandu, nosakot projekta dalībnieku lomas un sistēmu, kā projektā iesaistītie savā starpā sazināsies. Projektu vadītājs sadala darba uzdevumus starp projektu komandas dalībniekiem, izstrādā pienākumu un atbildību shēmu (kam kas jādara un par ko kurš ir atbildīgs), kā arī nosaka, kāda būs projekta informācijas un dokumentu aprites kārtība (piemēram, informācija tiks nodota ar tālruņa, e-pasta, faksa palīdzību). Vadot projekta komandas dalībniekus, ļoti būtiska nozīme ir komandas dalībnieku savstarpējo attiecību veidošanai, kā arī dalībnieku karjeras plānošanai projektā. 

Kad projekts ir sācies, projektu vadītājs uzrauga tā īstenošanas gaitu, nosakot atskaites punktus kādas projekta sastāvdaļas veikšanas laikā (piemēram, katra mēneša 1. datumā tiek izvērtēts, cik no konkrētā darba jau paveikts, kas vēl būtu jādara) un organizē un vada regulāras darba grupas apspriedes, novērtē un analizē šīs sapulces, izvērtē sasniegtos rezultātus, radušās konfliktsituācijas. Gadījumā, ja tiek novērotas nobīdes no projekta izpildes plāna vai projektā ir nepieciešams ieviest izmaiņas, projektu vadītājs projektu pārplāno vai ievieš tajā ar izmaiņām saistītās darbības. 

Lai nodrošinātu to, ka projekts tiks īstenots laikā, iekļaujot plānotās darbības un nepārsniedzot izmaksas, projektu vadītājs sastāda dažādus projekta plānus (darbu izpildes, projekta gaitas un termiņu, personāla resursu, materiālo resursu, izmaksu, finanšu, kvalitātes), pēc kuriem viņš vadās visu projekta izpildes laiku. 

Svarīga loma projektu vadītājam ir projekta krīzes vai konfliktu situācijās, kurās viņš izstrādā pasākumus šo situāciju likvidēšanai un turpmākai vadībai. 

Nereti projektu vadītājs pats arī slēdz līgumus ar piegādātājiem un partneriem, vienojoties par izdevīgākajiem noteikumiem, materiālu vai darbu izpildes termiņiem, kvalitātes kritērijiem un iespējām. 

Projekta izpildes gaitā projektu vadītājs izstrādā projekta dokumentāciju – raksta projekta starpatskaites, gala atskaites, kā arī dokumentē un noformē ienākošos un izejošos dokumentus un vēstules.

 

Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Projektu vadītājs darbā lieto datoru un speciālas projektu vadības programmas, kā arī dažādu veidu biroja tehniku, piemēram, printeri, faksu, kopēšanas aparātu, saziņas līdzekļus.

 

Darba apstākļi:
Projektu vadītājs pārsvarā strādā biroja tipa telpās, reizumis – ja sadarbības partneri vai projekta specifika saistīta ar ražošanu – arī ražošanas telpās, cehos. Projektu vadītājs strādā astoņu stundu darba dienu vai arī pats plāno savu darba laiku atkarībā no darba apjoma.

 

Darba iespējas:
Projektu vadītājs var strādāt dažādos valsts un privātos uzņēmumos un kā pašnodarbinātais.

 

Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā, finansēs un/vai jomā, kura saistīta ar konkrētā projekta specifiku. Mācību ilgums 3 – 4 gadi. Pamatzināšanas projektu vadībā iespējams iegūt arī specializētos kursos.

 

Iespējamais atalgojums:
EUR 500 līdz 3560.
Algas apmērs atkarīgs no projektu vadītāja pieredzes, profesionalitātes un projektu skaita, apjoma un specifikas.

 

Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē pienākumi, kas saistīti ar dažādu pasākumu īstenošanu? Vai esi mēģinājis kādreiz organizēt pasākumu, kurā tev nācies pašam visu no sākuma līdz beigām gan plānot, gan realizēt, gan vadīt? Vai esi atbildīgs un apzinīgs? Vai proti motivēt citus cilvēkus un atrast risinājumu arī šķietami bezizejas situācijās? 

Projektu vadītāja profesijā būtiskās organizatora un vadītāja prasmes var attīstīt un trenēt, iesaistoties dažādu pasākumu rīkošanā – sākot ar to ideju radīšanu, beidzot ar veicamo darbu sadalīšanu komandas biedriem un galarezultāta novērtējumu. Šāda pieredze arī palīdzēs iemācīties risināt problēmsituācijas un sastrādāties ar dažādi domājošiem cilvēkiem. 

Projektu vadītājam ļoti svarīga ir prasme plānot savu laiku un izmantot to pēc iespējas efektīvāk. To var apgūt jau tagad, piemēram, plānojot savu dienas kārtību un analizējot, vai tā ļauj paveikt maksimāli daudz. 

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā biznesa ekonomiskie pamati, matemātika, loģika, ētika, psiholoģija un informātika.

 

Interešu joma(s): Vadība un administrēšana

 

Radniecīgās profesijas:

PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS

MAZA UZŅĒMUMA VADĪTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

uzņēmējdarbība, ekonomika projektu vadīšanas metodes un tehnika
finanšu vadība projektu izstrāde un vadība
personāla vadība sekmīgu uzņēmēju un cilvēku dzīvesstāsti un uzskati
organizatorisks darbs informācijas tehnoloģijas projektu vadīšanā

Man raksturīgas šādas īpašības:

sabiedriskums uzņēmība draudzīgums
izlēmība neatlaidība ekstraversija *
enerģiskums optimisms neatkarība
iniciatīva prasmīgums racionalitāte **
dominēšana disciplinētība zinātkāre
godkāre praktiskums atjautība

*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot jaunus kontaktus

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sadarboties ar cilvēkiem izstrādāt un vadīt projektus
kontrolēt emocijas, saglabāt lietišķumu jebkurā situācijā plānot un vadīt projekta finanšu izlietojumu
vadīt un koordinēt cilvēku darbu izstrādāt un veikt prezentācijas
plānot laiku, veikt uzdevumus noteiktā termiņā kārtot lietišķo dokumentāciju, rakstīt projekta atskaites
 papildus info sk. šeit

 SIA "DIALOGS AB" MĀCĪBU CENTRS

Murjāņu iela 1A, Rīga

www.dialogs-ab.lv

t. 67432343, mob.t. 27766277

info@dialogs-ab.lv